NORMY OGÓLNE

 1. Bractwo Miłośników Ogrodu Boga, zwane dalej Bractwem, powstało 8 grudnia 2016 r. na chwałę Boga, ku czci Niepokalanej Wspomożycielki i na pożytek człowieka, jako dzieło Nowej Ewangelizacji.
 2. Bractwo jest podmiotem kościelnym działającym przy Rektoracie parafialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie, na Łosiówce (zwanego dalej Rektoratem).
 3. Godłem Bractwa jest otwarta księga Pisma św. i wychodzące z niej promienie oświetlające gałązkę oliwną. Całość otacza napis: „ Bractwo Miłośników Ogrodu Boga”.
 4. Do zadań Bractwa należy opieka nad ogrodem biblijnym na Łosiówce w Krakowie, który nosi nazwę „Ogród Boga” i oprowadzanie chętnych grup lub osób oraz promowanie idei ogrodów biblijnych.

CZŁONKOSTWO

 1. Wyróżnia się trzy stopnie przynależności do Bractwa – właściwe, nadzwyczajne i honorowe.
 2. Członkami właściwymi są osoby pełnoletnie, które zgłoszą swój akces do Bractwa i zostaną przyjęci przez Zarząd w poczet Bractwa.
 3. Członkami nadzwyczajnymi są osoby niepełnoletnie, które zgłoszą swój akces do Bractwa i zostaną przyjęte przez Zarząd w poczet Bractwa. Młodzież od 15 do 18 roku życia na przynależność do Bractwa przedstawia zgodę rodziców, a osoby poniżej 15 roku życia mogą należeć razem z dorosłym opiekunem.
 4. Członkami honorowymi są osoby zasłużone w znacznym stopniu i długoterminowo w działalności na rzecz „Ogrodu Boga”, a którym poprzez uchwałę Zarządu zostanie przyznane takie członkostwo.
 5. Osoby przynależące do Bractwa otrzymują dokument i odznakę poświadczające o ich przynależności.

WŁADZE

 1. Władze Bractwa składają się z Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 2. W skład zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezesi, Naczelny Ogrodnik, Sekretarz oraz członkowie. Pierwszym Wiceprezesem jest z urzędu Rektor kościoła.
 3. Ustanawia się funkcję Prezesa honorowego, który może zawsze uczestniczyć w obradach zarządu. Ma wtedy głos doradczy bez prawa do głosowania.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i wymagają do ważności kontrasygnaty Pierwszego Wiceprezesa.
 5. Komisję Rewizyjną tworzą wiceprzewodniczący Rady Duszpasterskiej oraz przewodniczący Rady Ekonomicznej Rektoratu.

MAJĄTEK

 1. Majątek Bractwa jest własnością Rektoratu i podlega rozporządzeniom ks. Rektora w konsultacji z Radą Duszpasterską i Radą Ekonomiczną.
 2. O składkach przeznaczonych na cele statutowe decyduje Walne Zebranie członków Bractwa.

WYRÓŻNIENIA

 1. Ustanawia się dwa główne wyróżnienia: ”Członek honorowy Bractwa” oraz „Przyjaciel Ogrodu Boga”.
 2. O członkostwie honorowym mówi pkt. 7.
 3. Tytuł „Przyjaciela Ogrodu Boga” otrzymuje uchwałą Zarządu osoba lub inny podmiot za zasługi dla ogrodu biblijnego lub/i Bractwa. O przyznaniu tytułu poświadcza odpowiedni dokument oraz odznaka.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Statut Bractwa, ustanowiony na okres do 8 grudnia 2018 r. ad experimentum, zatwierdza Zarząd przy kontrasygnacie Rektora. W przypadku braku zmian do w/w terminu staje się Statutem zwykłym.
 2. W przypadku spraw nie ujętych Statutem obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego.

ks. dr Robert Bieleń sdb

GENERAL STANDARDS

 • The Fraternity of God`s Garden Lovers, hereinafter called the Fraternity, was founded on 8 December, 2016 for the glory of God, in honor of the Immaculate Help of Christians, for the benefit of man, and as the work of the New Evangelization.
 • The Fraternity is a church entity, operating at the parish rectory, dedicated to Mother of God, Help of the Faithful in Łosiówka, Krakow (hereinafter referred to as the Rectory).
 • The Fraternity's emblem is an open book of the Holy Bible, with rays coming out of it, illuminating an olive branch. The whole picture is surrounded by the inscription: " Fraternity of God`s Garden Lovers."
 • The Fraternity's tasks include taking care of the Biblical garden in Łosiówka, Krakow, called "God's Garden," guiding groups and people, and promoting the idea of biblical gardens.

MEMBERSHIP

 • There are three levels of the Fraternity membership - regular, special and honorary.
 • Regular members are adults who apply for the membership and are admitted by the Board to the Fraternity.
 • Extraordinary members are underage people who apply for the membership and are admitted by the Board to the Fraternity. Young people aged between 15 and 18 require their parents` permission, and people under 15 years of age may join the Fraternity together with an adult guardian.
 • Honorary members are people who have rendered long-standing valuable service to "God`s Garden" and granted such membership through the Board`s resolution.
 • A person joining the Fraternity receives a document and a badge certifying their membership.

AUTHORITIES

 • The Fraternity's authorities consist of the Board and the Audit Committee.
 • The board is made up of the President, Vice Presidents, Chief Gardener, Secretary and members. The Rector of the church is the First Vice-President ex officio.
 • The position of honorary president is established. Such a person can always take part in the board's meetings, but in a purely advisory capacity, without the right to vote.
 • The board`s resolutions are passed by a simple majority of votes and require the countersignature of the First Vice-President to be valid.
 • The Audit Committee is made up of the deputy chairman of the Pastoral Council and the chairman of the Economic Council of the Rectory.

FINANCES

 • The Fraternity's funds are owned by the Rectory and managed by the  Rector in consultation with the Pastoral Council and the Economic Council.
 • The General Assembly of the Fraternity members decides how to allocate contributions made by the members for statutory purposes.

DISTINCTIONS

 • Two main distinctions are established: "Honorary Member of the Fraternity" and "Friend of God`s Garden".
 • Honorary membership is specified in point 7.
 • The title of "Friend of God`s Garden " is given by the Board to a person or any other entity for their contributions to the Biblical garden and / or the Fraternity. The pertinent document and badge certifies having the title.

FINAL PROVISIONS

 • The Statute of the Fraternity, established ad experimentum for the period up to 8 December , 2018, is approved by the Board with the Rector's countersignature.In the absence of changes to the above-mentioned date, it becomes an ordinary Statute.
 • In the case of matters not included in the Statute, relevant provisions of the Canonical Code shall apply.

devised by fr dr Robert Bieleń sdb
translated by Małgorzata Bieleń

Szybki kontakt

Kościół Rektoralny Salezjanów
      pw. MB Wspomożenia Wiernych

Adres: Tyniecka 39, Kraków 30–323

Telefon: +48 122 663 611

Email: info@losiowkasdb.pl

Strona: losiowkasdb.pl

Bank: 62 1600 1013 1847 8609 2000 0004


Kancelaria parafialna - godziny urzędowania:

 • wtorek, piątek, godz. 1600-1730