1. KS. JAN KRAWIEC (1966-1970)

 

salezjanin, kanonista (długie lata był wykładowcą seminarium salezjańskiego w Krakowie i pracownikiem Sądu Archidiecezjalnego w Krakowie), długoletni proboszcz, promotor świętych salezjańskich, autor wielu opracowań nt. historii salezjańskiej w Polsce.

Po ukończeniu studiów licencjackich ks. Jan został katechetą w WSD TS w Krakowie, czuwając nad życiem duchowym kleryków. Następnie, mieszkając dalej w seminarium, został duszpasterzem (od 1962 r.) i rektorem (od 1966 r.) kościoła przyseminaryjnego pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Młodość i okres studiów

Ks. Jan urodził się dnia 28 czerwca 1930 r. w Żabnicy, powiat Żywiec. Jego rodzicami byli Michał i Waleria z domu Śliwa. Wzrastał w towarzystwie starszej siostry Marii i młodszego brata Józefa. W 1944 r. ukończył szkołę podstawową w rodzinnej miejscowości (7 klas) i – po zakończeniu działań wojennych - rozpoczął dalszą naukę, najpierw w Małym Seminarium Salezjańskim w Marszałkach (8 klasa oraz gimnazjum). W tym czasie, w 1947 r., urodziła się jego druga siostra, Zofia. W 1948 r. wstąpił do nowicjatu salezjańskiego w Kopcu koło Częstochowy, gdzie po rocznej formacji złożył pierwsze czasowe śluby zakonne dnia 21 sierpnia 1949 r.
W latach 1949-1951 studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Ukończenie filozofii zbiegło się ze zdaniem „dużej matury” w 1951 r. W latach 1951-1953 odbył przepisaną w Zgromadzeniu Salezjańskim praktykę duszpastersko-pedagogiczną zwaną asystencją - pierwszy rok w Małym Seminarium w Marszałkach, drugi na parafii w Dzierżysławiu (dawne woj. opolskie). Dnia 22 sierpnia 1952 r. złożył śluby wieczyste. W latach 1953-1957, na zasadzie pewnego wyjątku, studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie mieszkając w lubelskim domu salezjańskim przy ul. Kalinowszczyzna 3. Ukoronowaniem studiów seminaryjnych było przyjęcie święceń kapłańskich z rąk ks. biskupa P. Kałwy, ordynariusza lubelskiego, dnia 30 czerwca 1957 r. w katedrze lubelskiej.
Będąc na ostatnim roku seminarium rozpoczął studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologii, na sekcji prawa kanonicznego, które ukończył licencjatem w 1959 r. na podstawie pracy Ustrój Towarzystwa św. Franciszka Salezego. W 1964 r. obronił doktorat z prawa kanonicznego Towarzystwo św. Franciszka Salezego i jego organizacja w Polsce. Praca została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. A. Petraniego.

Działalność duszpasterska

Po ukończeniu studiów licencjackich ks. Jan został katechetą w WSD TS w Krakowie, czuwając nad życiem duchowym kleryków. Następnie, mieszkając dalej w seminarium, został duszpasterzem (od 1962 r.) i rektorem (od 1966 r.) kościoła przyseminaryjnego pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W latach 1970-1975 był proboszczem parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, w latach 1975-1982 proboszczem organizującej się parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie i jednocześnie dyrektorem domu zakonnego, w latach 1982-1988 był dyrektorem i proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie, a w latach 1989-1998 proboszczem parafii pw. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Pychowicach.
Ks. dr Krawiec pełnił też różne dodatkowe funkcje w strukturach diecezjalnych i zakonnych. Będąc proboszczem w Oświęcimiu został powołany przez kard. K. Wojtyłę do Rady Kapłańskiej, gdzie objął funkcję przewodniczącego Komisji do współpracy kleru diecezjalnego i instytutów zakonnych. Podczas pobytu w Lublinie został w 1975 r. mianowany przez ks. bpa B. Pylaka członkiem Komisji Głównej II Synodu Diecezji Lubelskiej oraz przewodniczącym Komisji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego. Po powrocie do Krakowa, w1982 r., został ustanowiony sędzią I i II Instancji Sądu Metropolitalnego w Krakowie, którą to funkcję sprawuje do chwili obecnej. W tym czasie, przez 15 lat, ks. Jan pełnił funkcję wicedziekana w krakowskim dekanacie Najświętszego Salwatora, a przez jeden rok funkcję dziekana.
Natomiast w Zgromadzeniu Salezjańskim ks. Jan przez 12 lat, w latach 1975-1988, był radcą inspektorialnym, a od 1959 r. uczestniczył we wszystkich kapitułach inspektorialnych. W 1981 r. uczestniczył w półrocznym kursie duchowej formacji salezjańskiej w Rzymie. W 1992 r. został mianowany wicepostulatorem rozpoczynającego się procesu beatyfikacyjnego ks. Józefa Kowalskiego, którego Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 13 czerwca 1993 r. wraz ze 107 innymi polskimi męczennikami II wojny światowej. W ostatnich latach, od 1998 r., tj. od momentu mieszkania w WSD TS czyli na Łosiówce, pełni też funkcje spowiednika we wspólnotach formacyjnych oraz udziela się duszpastersko w kaplicy seminaryjnej oraz – w miarę potrzeb – w parafiach archidiecezji krakowskiej.

Działalność dydaktyczno-naukowa

Ks. dr Krawiec w 1959 r., wraz z uzyskaniem licencjatu, rozpoczął wykłady z prawa kanonicznego oraz z prawa wyznaniowego w WSD TS w Krakowie. Wykłady z prawa kanonicznego prowadził do 2009 r., natomiast wykłady z prawa wyznaniowego przejął po nim na początku lat dziewięćdziesiątych ks. P. Biegus, a potem ks. M. Kaleta. Ks. Jan dał się poznać jako gorliwy wykładowca, zapoznający z pasją kleryków teologii z obszerną problematyką prawną Kościoła katolickiego.
Ks. Krawiec wygłosił też kilkanaście referatów omawiających zagadnienia prawa kanonicznego oraz historii Zgromadzenia Salezjańskiego, zwłaszcza w aspekcie prawnym. W tej drugiej tematyce jego wystąpienia omawiały zwłaszcza życie i działalność ks. J. Kowalskiego oraz działalność Zgromadzenia Salezjańskiego na ziemiach polskich jak i historię salezjanów w Lublinie.
Ks. dr Krawiec jest autorem 10 publikacji książkowych oraz 12 artykułów, zarówno o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym. Najwięcej miejsca w jego publikacjach zajmuje tematyka świętych związanych ze Zgromadzeniem Salezjańskim. Pierwsze miejsce w tym gronie zajmuje postać bł. Ks. J. Kowalskiego, któremu ks. Jan poświęcił trzy książki i siedem artykułów. Kilka publikacji Jubilata omawia życie błogosławionych wychowanków Oratorium poznańskiego, a jedna książka opisuje życie Madzi Golewskiej, będącej członkiem salezjańskiej parafii w Lublinie, która w wieku 13 lat zginęła tragicznie w pożarze oddając życie za swoich rówieśników.
Drugim głównym tematem publikacji ks. Krawca jest historia Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce. Na pierwsze miejsce w tej grupie wysuwa się monumentalna (528 stron) i pionierska książka ukazująca historię salezjanów w Polsce pt. Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich. Również tej tematyce poświęcone były prace licencjacka i doktorska, które jednak pozostały tylko w maszynopisie.
Na koniec należy podkreślić, że ks. dr Jan Krawiec, opisując historię salezjanów w Polsce, w tym promując świętych męczenników należących do Rodziny Salezjańskiej, sam również był osobą, która również w tej historii zapisała się wyraźnie stając się czołowym dziejopisarzem polskiego świata salezjańskiego. Można mieć nadzieję, że opieka świętych i błogosławionych salezjańskich, a zwłaszcza bł. ks. J. Kowalskiego, pozwoli dostojnemu Jubilatowi dalej cieszyć się dobrym zdrowiem i uczyć kolejne pokolenia salezjańskie umiłowania prawa kanonicznego.


Bibliografia prac ks. dr Jana Krawca

A. Publikacje naukowe
I. Prace w maszynopisie:
Towarzystwo św. Franciszka Salezego i jego organizacja w Polsce, Lublin 1964 (mps, A.Bibl. WSD TS), ss. 331 [praca doktorska].
Ustrój Towarzystwa św. Franciszka Salezego, Lublin 1959 (mps, A.Bibl. KUL), ss. 116 [praca licencjacka].
II. Publikacje samodzielne:
Zdać najtrudniejszy egzamin, Kraków 1998, ss. 131.
Cierpieć i być wzgardzonym. Błogosławiony ks. Józef Kowalski 1911-1942, Kraków 1999, ss. 184.
Błogosławieni świadkowie Chrystusa – życiorysy ks. J. Kowalskiego i „Piątki Poznańskiej”, Kraków 2000, ss. 314.
Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich, Kraków 2004, ss. 528.
III. Artykuły:
Sługa Boży ks. Józef Kowalski SDB 1911-1942, w: Męczennicy za wiarę 1939-1945, red. W. Moroz, A. Datko, Warszawa 1996, s. 410-415.
Duszpasterstwo salezjanów na Kalinowszczyźnie w Lublinie, w: 75 lat salezjanów w Lublinie, red. J. Gocko, A. Paszek, Lublin 2002, s. 7-38.

B. Publikacje popularnonaukowe
I. Publikacje samodzielne:
Błogosławiony Czesław Jóźwiak, Męczennicy 1939-1945. Zeszyt 95, Włocławek 2001, ss. 60 (wespół z: H. Łuczak).
Błogosławiony Edward Kazimierski, Męczennicy 1939-1945. Zeszyt 96, Włocławek 2001, ss. 68 (wespół z: H. Łuczak).
Błogosławiony Edward Klinik, Męczennicy 1939-1945. Zeszyt 98, Włocławek 2001, ss. 64 (wespół z: H. Łuczak).
Błogosławiony Jarogniew Wojciechowski, Męczennicy 1939-1945. Zeszyt 99, Włocławek 2001, ss. 64 (wespół z: H. Łuczak).
Błogosławiony Franciszek Kęsy, Męczennicy 1939-1945. Zeszyt 97, Włocławek 2001, ss. 56 (wespół z: H. Łuczak).
Błogosławiony ksiądz Józef Kowalski, Męczennicy 1939-1945. Zeszyt 94, Włocławek 2001, ss. 64.
II. Artykuły:
Zarys historyczny Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie, „Biuletyn Salezjański” 1962 nr 63 s. 8-14.
Wizytacja Ojca Świętego Jana Pawła II w parafii św. Jana Bosko w Rzymie, „Biuletyn Salezjański” 1982 nr 220-221 s. 44-46.
Sługa Boży ks. Józef Kowalski (1911-1942), „Biuletyn Salezjański” 1992 nr 344 s. 21-27.
Głęboka, żywa wiara była ich siłą i mocą w ostatnich chwilach doczesnego życia…, „Biuletyn Salezjański” 1993 nr 355, s. 16-24.
Męczeństwo Sługi Bożego ks. Józefa Kowalskiego, „Biuletyn Salezjański” 1994 nr 362 s. 38-45.
Sługa Boży ks. Józef Kowalski wzorem formacji kapłańskiej, „Biuletyn Salezjański”: nr 1 - 1994 nr 370 s. 35-36; nr 2 - 1995 nr 372 s. 29-31; nr 3 - 1995 nr 373 s. 45-48; nr 4 - 1995 nr 374 s. 51-52.
Młodzi męczennicy, „Źródło” nr 23:1999, s. 24-25.
Sługa Boży ks. Józef Kowalski SDB (1911-1942), w: Rodacy – męczennicy pochodzący z diecezji rzeszowskiej beatyfikowani 13 czerwca 1999 r., Rzeszów 1999, s. 12-18.
Sługa Boży ks. Józef Kowalski (1911-1942), „Źródło” nr 20:1999, s. 24-25.
Wśród 108 błogosławionych męczenników polskich, Arka nr 1:2002 s. 18.

        Opracował: Ks. dr Robert Bieleń sdb

JUBILEUSZ 60-LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH ks. dr JANA KRAWCA sdb
8 października 2017 r. w kościele rektoralnym na Łosiówce obchodziliśmy jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. dr Jana Krawca sdb. Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył Ksiądz Jubilat. Ks. Jan modlił się za parafian z Łosiówki, a współcelebrans ks. Maren Dąbek (nasz krajan) modlił się w intencji ks. Jana.
Przed Mszą św. rektor kościoła ks. dr Robert Bieleń sdb przywitał wszystkich zebranych parafian i gości, a ks. dyrektor dr Dariusz Kozłowski sdb krótko przestawił życiorys ks. Jana jako pierwszego rektora tutejszego kościoła i długoletniego profesora Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Przedstawiciele parafian złożyli Księdzu Jubilatowi serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego na jeszcze długie lata życia. Uroczystość uświetnił chór alumnów „Canticum”.
Pod koniec Mszy św., w ramach życzeń, ks. Marek jako wychowanek ks. Krawca w krótkiej przemowie powrócił wspomnieniami do lat młodości, do swojej I Komunii św. , do lat spędzonych w Oratorium a potem na studiach w seminarium opisując obecność w tych czasach ks. Jana.
Na zakończenie zabrał głos Ksiądz Jubilat. Dziękując za modlitwę w Jego intencji i za życzenia w barwnych słowach wspominał początki rektoratu na Łosiówce, trudne lata 60-te, pracę duszpasterską wśród parafian z Osiedla Robotniczego przy ul. Praskiej, aby na koniec zachęcić obecnych do wierności Bogu i Ojczyźnie oraz pracy na ich rzecz.
Parafianie z Łosiówki

(zdjęcia wkrótce)

ZAPRASZAMY
W niedzielę 8 października, na mszy św. o godz. 1000 modlimy się w intencji ks. dr Jana Krawca, pierwszego duszpasterza rektoratu na Łosiówce, który obchodzi 60-lecie święceń kapłańskich. Informacje o Jubilacie znajdziemy w „Sygnaturce” i na stronie. Dla uczczenia Jubilata pod auspicjami ASP na Łosiówce w dniach 8-15 października odbywa się Wystawa prac plastycznych Marii Leśniak, Jana Malika, Leszka Skrobackiego i Bronisława Zająca pt. Diamentowe impresje z Łosiówki.
Wernisaż wystawy w niedzielę, 8 października, po mszy św. godz. 1000, a po nim kawa jubileuszowa w Oratorium. Wystawę można oglądnąć w „Galerii Teatralnej” po wszystkich mszach św. 8 i 15 października. Duszpasterstwo salezjańskie z Łosiówki wraz z

60-LECIE KS. JANA KRAWCA I NOWA WYSTAWA

AKADEMIĄ SZTUK PRZERÓŻNYCH na Łosiówce
zapraszają do
GALERII TEATRALNEJ
(SALA TEATRALNA pod kościołem pw. MB Wspomożenia Wiernych)
na
XIII. WYSTAWĘ PRAC ARTYSTYCZNYCH
MARII LEŚNIAK, JANA MALIKA, LESZKA SKROBACKIEGO i BRONISŁAWA ZAJĄCA
DIAMENTOWE IMPRESJE Z ŁOSIÓWKI
*************
Wystawa z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich dr JANA KRAWCA sdb
8 do 15 października 2017 r. (niedziele)

WERNISAŻ WYSTAWY:
Niedziela, 8 października, godz. 11.00

GODZINY OTWARCIA:
- w niedziele: przed i po Mszach św. (7.30; 10.00; 12.00; 18.00)
- w tygodniu: po Mszy św. wieczornej (po 18.) - zgłoszenie w zakrystii

BOHATEROWIE WYSTAWY
dr Jan KRAWIEC sdb
salezjanin, doktor prawa kanonicznego, były wykładowca seminarium salezjańskiego w Krakowie i pracownik Sądu Archidiecezjalnego w Krakowie; długoletni proboszcz, promotor świętych salezjańskich, autor wielu opracowań nt. historii salezjańskiej w Polsce.
Po ukończeniu studiów licencjackich (pomagisterskich) ks. Jan został katechetą w WSD TS w Krakowie, czuwając nad życiem duchowym kleryków. Następnie, mieszkając dalej w seminarium, został duszpasterzem (1962-66 r.) i pierwszym rektorem (1966-70 r.) tutejszego kościoła przyseminaryjnego pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie na Łosiówce. Od kilkunastu lat jest spowiednikiem w kościele na Łosiówce.

Maria Leśniak
Z domu Malik; jest malarką, poetką, muzykiem. Jako malarka charakteryzuje się oryginalnym stylem oraz wyrazistym, rozpoznawalnym, poetyckim światem malarskim - jest kolorystą. Nie bez znaczenia na jej wrażliwość artystyczną ma wykształcenie muzyczne (ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie). Miała wiele wystaw w kraju i zagranicą. Obrazy jej znajdują się w galeriach i zbiorach prywatnych w wielu krajach świata.
Malarstwo jest pasją mojego życia. Maluję z wewnętrznej potrzeby, z głodu piękna. Posługuję się metaforą, poetyckim przetworzeniem i własną symboliką. Najbardziej fascynuje mnie w malarstwie kolor, jego temperatura – brzmienie, a w szczególności światło wyrażające tajemnicę obrazu. Malarstwo jest też moją cudowną ucieczką od zamętu, chaosu, absurdu otaczającego mnie świata.

Jan Malik
Srzypek w orkiestrze Opery Krakowskiej, rzeźbiarz, rysownik, kompozytor, poeta. Specjalizuje się w rzeźbiarskich miniaturach nawiązujących do dawnej ludowej rzeźby sakralnej. Jego twórczość często stanowi spójne cykle: rzeźbie towarzyszy precyzyjny rysunek, wiersz i muzyka.
Kocham tworzyć. Tworzyć, to wyrażać piękno. Ono zawiera się w dźwięku, w słowie, w plastyce. We wszystkich tych dziedzinach jestem aktywny.

Leszek Skrobacki
Pierwszy skrzypek w orkiestrze Opery i Operetki w Krakowie (1959-1996), pedagog Szkoły Podstawowej i Liceum Muzycznego przy ul. Basztowej w Krakowie oraz krakowskiej Akademii Muzycznej.
Moje inklinacje do sztuk plastycznych związane są z tradycją rodzinną – mój dziadek był rzeźbiarzem, a także malował. Przez długie lata, zajęty intensywnie muzyką, nie uprawiałem malarstwa, ale zawsze o nim myślałem, oglądałem wystawy, chodziłem na wernisaże do galerii. Teraz mam więcej czasu, więc zacząłem malować, choć zderzyłem się z brakami warsztatowymi i żałuję, że nie posiadam wykształcenia plastycznego. Moje malarstwo jest amatorskie, ale cieszy mnie. Korzystnie wpływa na kondycję psychiczną, działa terapeutycznie. Maluję dla siebie, rodziny i przyjaciół.

Bronisław Zając
Flecista orkiestry Opery i Operetki w Krakowie w latach 1976-1999. Jest pedagogiem w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie.
Inspirują mnie przywoływane z pamięci wyjątkowe chwile, związane przeżyciem pejzażu, jego niepowtarzalnym światłem i kolorem. Malując tworzę sobie świat, który akceptuję – świat wyciszony, sprzyjający refleksji.