LOGO

STATUT BRACTWA MIŁOŚNIKÓW OGRODU BOGA

NORMY OGÓLNE

  1. Bractwo Miłośników Ogrodu Boga, zwane dalej Bractwem, powstało 8 grudnia 2016 r. na chwałę Boga, ku czci Niepokalanej Wspomożycielki i na pożytek człowieka, jako dzieło Nowej Ewangelizacji.
  2. Bractwo jest podmiotem kościelnym działającym przy Rektoracie parafialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie, na Łosiówce (zwanego dalej Rektoratem).
  3. Godłem Bractwa jest otwarta księga Pisma św. i wychodzące z niej promienie oświetlające gałązkę oliwną. Całość otacza napis: „ Bractwo Miłośników Ogrodu Boga”.
  4. Do zadań Bractwa należy opieka nad ogrodem biblijnym na Łosiówce w Krakowie, który nosi nazwę „Ogród Boga” i oprowadzanie chętnych grup lub osób oraz promowanie idei ogrodów biblijnych.

STATUTE OF GOD`S GARDEN LOVERS FRATERNITY

GENERAL STANDARDS

  1. The Fraternity of God`s Garden Lovers, hereinafter called the Fraternity, was founded on 8 December, 2016 for the glory of God, in honor of the Immaculate Help of Christians, for the benefit of man, and as the work of the New Evangelization.
  2. The Fraternity is a church entity, operating at the parish rectory, dedicated to Mother of God, Help of the Faithful in Łosiówka, Krakow (hereinafter referred to as the Rectory).
  3. The Fraternity's emblem is an open book of the Holy Bible, with rays coming out of it, illuminating an olive branch. The whole picture is surrounded by the inscription: " Fraternity of God`s Garden Lovers."
  4. The Fraternity's tasks include taking care of the Biblical garden in Łosiówka, Krakow, called "God's Garden," guiding groups and people, and promoting the idea of biblical gardens.